תקנון

הדרך הנכונה לניהול ארץ ישראל

חזרה לעולם מוסרי והגון

הגיע הזמן לעשות קצת טוב

נפתלי גולדמן

שם המפלגה הוא שמע

מטרות המפלגה

אלה הן מטרות המפלגה

שינוי סדר העדיפויות הלאומי למען הציבור במדינת ישראל תוך שימת דגש על

החזרה להתנהגות מוסרי והגון בארץ ישראל ובעולם

אחדות של עם ישראל

טיפול מוחלט של קשישים וחלשים בחברה ושגשוג כלכלי

הקפדה על בטחון אזרחי המדינה ושטחיה

התנאים לקבלת חברים למפלגה, השעייתם והוצאתם ממנה

הזכויות והחובות של החברים

ודרך קביעתם של מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת

1. כחבר במפלגה יכול להתקבל כל מי שנתקיימו בו כל התנאים המצטברים הבאים

1.1 הוא אזרח מדינת ישראל
1.2 הוא בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת ישראל
1.3 הוא אינו חבר בכל מפלגה או רשימת מועמדים אחרת, ואינו פועל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת, ולא פעל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת. על אף האמור לעיל, ועדת רישום חברים למפלגה תהא רשאית לאשר את הצטרפותו של חבר למפלגה גם אם התקיים לגביו תנאים מהתנאים המנויים בסעיף זה, על-פי בקשת יו”ר המפלגה
1.4 הוא מזדהה עם מטרות המפלגה, והתחייב בכתב לקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, ולפעול לקידום מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה ובמצע המפלגה, וכפי שייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה ומוסדותיה
1.5 הוא שילם את דמי ההצטרפות או את דמי החבר במועד כפי שנקבעו בהתאם להוראות תקנון זה

2. מי שנכלל ברשימת החותמים על הבקשה לייסוד המפלגה ייחשב “חבר מייסד”. עם הקמת המפלגה תוקם ועדת רישום זמנית שתורכב מיו”ר המפלגה ומשני חברים מייסדים, שתהא רשאית לצרף למפלגה חברים נוספים שיוגדרו כחברים מייסדים או כחברים רגילים, ותנהל רשימה של החברים המייסדים. יו”ר המפלגה יהא רשאי לאצול את סמכותו בוועדה לחבר מייסד. ועדת הרישום הזמנית תפעל במשך שנה מיום רישום המפלגה או עד מועד ההכרזה על תקופת בחירות לכנסת, לפי המאוחר, ולאחר מועד זה לא יצורפו חברים מייסדים. על אף האמור לעיל, יו”ר המפלגה יהא רשאי לקצר או להאריך את תקופת פעילותה של ועדת הרישום הזמנית

3. מייסדי המפלגה ישמשו כצירי הוועידה הראשונה, עד להגרלה להנהלה הבאה

4. מועמד המבקש להצטרף כחבר למפלגה יחתום על בקשת הצטרפות אישית (להלן: “בקשת הצטרפות”); בבקשה זו יצהיר המועמד כי מתקיימים לגביו התנאים המנויים בסעיף 1 לתקנון זה, וכן שהוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, מתחייב למלא אחר הוראות מוסדות המפלגה ומזדהה עם מטרותיה והמניפסט. אם וככל שיותקן קוד אתי למפלגה, תכלול הבקשה להצטרפות גם התחייבות לנהוג לפי הוראותיו של הקוד האתי

5. בתום תקופת כהונתה של ועדת הרישום הזמנית כמתואר בתקנון זה, הנהלת המפלגה תבחר דרך הגרלה מבין חבריה ועדת רישום חברים במפלגה, (להלן: “ועדת הרישום”). בקשות ההצטרפות יוגשו אל ועדת הרישום, והיא תהא אחראית על ניהול מרשם החברים במפלגה ועל גביית דמי ההצטרפות ודמי החבר.

6. על אף האמור בסעיף 1.3 לתקנון זה, ועדת רישום חברים במפלגה תהא מוסמכת לקבל לרשום כחבר מפלגה מועמד שאינו ממלא אחר התנאים הקבועים בסעיף 1.3 לתקנון זה, ובלבד שלא היה בכך כדי לסתור הוראת כל דין בכלל והוראות חוק המפלגות התשנ”ב – 1992 בפרט ; על אף האמור בסעיף 1.5 לתקנון זה, ועדת רישום חברים במפלגה, ובכלל זה ועדת הרישום הזמנית, תהא רשאית, במקרים חריגים, לפטור מתשלום דמי חבר, אדם המבקש להצטרף למפלגה;  ועדת רישום חברים במפלגה תהא מוסמכת לדחות בקשת הצטרפות, לפי שיקול דעתה, ובשל טעמים שיפורטו בכתב. ככל שנפל פגם טכני בבקשת ההצטרפות, תפנה ועדת הרישום אל המועמד המבקש להצטרף, ותאפשר לו לתקן את הבקשה מטעמו

7. במקרה שוועדת הרישום תחליט שלא לקבל בקשת הצטרפות לחברות במפלגה, תודיע על כך בכתב למועמד, בתוך 30 יום מיום הגשת בקשת ההצטרפות. ההודעה למועמד תכלול פירוט בכתב של טעמי הסירוב. החלטתה של ועדת הרישום תהא סופית, אולם מועמד שבקשתו סורבה יהא רשאי לפנות בבקשה נוספת לאחר שנה ממועד הסירוב

  8. החברות במפלגה תפקע

8.1 במות החבר
 8.2 בפרישתו מן המפלגה על-פי הודעה בכתב
8.3 בהוצאתו מן המפלגה (לעניין זה הוצאה מן המפלגה באמצעות הודעה בכתב חתומה על ידי הנהלת המפלגה ו/או מי שהוסמך על ידי הנהלת המפלגה

   8.4 אם חדל להתקיים אחד (או יותר) מהתנאים המנויים בסעיף 1 לתקנון זה
8.5 באי תשלום דמי חבר עד 30 יום לאחר המועד שקבעה הנהלת המפלגה

9. כל מועמד המבקש להצטרף למפלגה ישלם דמי הצטרפות חד-פעמיים בסך של 50 שקלים, וכל חבר במפלגה ישלם דמי חבר שנתיים בסך של 50 שקלים. הנהלת המפלגה תהיה מוסמכת לשנות את גובה דמי החבר השנתיים, על-פי שיקול דעתה

10. תשלום דמי החבר ייעשה בדרכים שתקבע הנהלת המפלגה, לרבות על-ידי חיוב בכרטיס אשראי או בהמחאה או בהעברה בנקאית לחשבון המפלגה, על-פי פרטי הרשאה לחיוב חשבון שיימסרו מטעם החבר. לא יבוצע תשלום דמי חבר בכסף מזומן

11. תשלום דמי החבר או דמי ההצטרפות ימומנו וישולמו על ידי חבר המפלגה או המבקש להצטרף אליה מכספו האישי בלבד

12. מי ששילם דמי הצטרפות או דמי חבר בעבור אחר, וכן מי שדמי החבר או דמי ההצטרפות שולמו בעבורו על-ידי אחר, בידיעתו ובהסכמתו, יורחק מהמפלגה. תשלום בעבור קרוב משפחה מדרגה ראשונה לא ייחשב כתשלום בעבור אחר כמשמעו בתקנון זה

13. הנהלת המפלגה רשאית לשנות את גובה דמי ההצטרפות ודמי החבר מעת לעת. אם יוחלט על שינוי גובה דמי החבר, תימסר על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל, או בדיוור ישיר לחברי המפלגה, או בדרך אחרת שתיקבע על-ידי הנהלת המפלגה, והשינוי ייכנס לתוקף תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה

זכויות וחובות של חבר במפלגה

14. חבר המפלגה מחויב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמפלגה, ולחתור להגשמת מטרותיה של המפלגה, בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטת מוסדותיה

15. התקנון והחלטות מוסדותיה של המפלגה מחייבים את כל חברי המפלגה, והם יפעלו על-פיהם

16. חבר המפלגה יקיים ויישם את הקוד האתי של המפלגה, ככל שיותקן.

17. חבר המפלגה ישלם דמי הצטרפות למפלגה ודמי חבר, כפי שייקבעו על ידי הנהלת המפלגה.

18. חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף להוראות תקנון זה, להיכנס להגרלה כדי להיבחר כחבר לוועידת המפלגה, להנהלת המפלגה או לוועדת הביקורת ולכל תפקיד או מוסד אחר מטעם המפלגה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה

18א. תנאי להיכנס להגרלה במפלגת שמע

כל חבר שמע חייב לקבל החלטה זו לעצמו

 הרשמה להגרלה להיבחר כחבר לוועידת המפלגה, להנהלת המפלגה או לוועדת הביקורת ולכל תפקיד או מוסד אחר מטעם המפלגה דורש מידות מסוימות, אלא כולל, אמונה באלוקים, האמונה שהתורה היא האמת וריבון, חסד, סבלנות, אהבת כל היהודים, אנשים ישרים, אנשים אמתיים. תתבקשו לחתום על מסמך המציין שאתם מאמינים ברעיונות אלה ומנסים לחיות את חייכם בהתאם לעקרונות ולמידות אלה ולהסכים לרעיונות במניפסט כדי לאפשר לכם להיכנס להגרלה. עם קבלת מידע זה בכתב, יחד עם בקשה להיכלל בהגרלה, שם החבר יוכנס להגרלה יחד עם כל שאר החברים הזכאים שביקשו להיות בהגרלה.

חבר שנבחר המפר ללא הרף את האידיאולוגיה הבסיסית שיש אלוהים ותורה אמת ושל התקנון יגורש

ההגרלה תתקיים בחסות 2 עורכי דין ב. 18

ההגרלה תתקיים בתנאים המפורטים להלן ג. 18

119 שמות ייבחרו באופן אקראי מחברי מפלגת שמע שרוצים להיכלל בהגרלה 

ה 119 אנשים שנבחרו באופן אקראי עכשיו מייצג את הרשימה עבור הכנסת ואת השלטון המקומי – הסיעה בכנסת.

השם הראשון ברשימה הוא של יו”ר המפלגה – 120 שמות ברשימה עבור הכנסת ואת השלטון המקומי ביחד

18 ד. רשימה שנייה של 119 חברים נבחרה בהגרלה. אלה הם חברי הגיבוי, אם חלק מהרשימה הראשונה לא תהיה מתאימה או לא ירצו לשרת

18 ה. הסדר של הרשימה היא לפי סדר השם שנבחר. האדם הראשון שייבחר יהיה במקום השני ברשימה (לאחר היו”ר). השם הבא שנבחר יהיה השלישי ברשימה וכו

 18 ו. ה-4 מקומות הראשונות הם ל 4 חברי ההנהלה – ה 4 חברים האלה פלוס היו’ר עושה מוסד ההנהלה

18 ז. הבחירות הבאות ייעשה על ידי הגרלה בין החברים שעוד לא נבחרו

שלושה חברי בית המשפט יבחרו בהגרלה

  שלושה חברי ועדת הביקורת יבחרו בהגרלה

שלושה חברי ועדת הרישום יבחרו בהגרלה

18 ח. כל המינויים האלה לתפקידים פוליטיים נמשכים 4 שנים. כל 4 שנים בוחרים דרך הגרלה חדשה נבחרי ציבור חדשים מכל חברי שמע

19. חבר המפלגה, המשמש כחבר מוסד ממוסדות המפלגה יהיה בעל קול אחד בכל הצבעה במוסדות הללו. במקרים בהם קיים שוויון קולות ואין הכרעה, יכריע קולו של יו”ר המפלגה

20. חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף להוראות תקנון זה, להיבחר מטעם המפלגה כנציג בכנסת, בממשלה או ברשות מקומית

קביעת מוסדות המפלגה, תפקידיהם, הרכבם, סמכויותיהם ודרכי פעולתם, ודרך קביעתם של מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת

למפלגה יהיו המוסדות הבאים:

(1)   מוסד מרכזי;

(2)   גוף המופקד על ניהול עניני המפלגה ועל ביצוע החלטות;

(3)   מוסד לביקורת;

(4)   כל מוסד אחר שייקבע בתקנון.

מוסדות המפלגה

21. מוסדות המפלגה הם אלה


21.1 ועידת המפלגה שהיא רשימת ה 120
21.2 יו”ר המפלגה
21.3 הנהלת המפלגה

21.4 בית הדין
21.5 ועדת הביקורת
21.6 הסיעה בכנסת

21.7 ועדת רישום

21.8 ועדת הבחירות

22. מוסדות המפלגה יוקמו, ייבחרו ויפעלו בהתאם לאמור בתקנון זה

23. הזכות ולהיבחר למוסד של המפלגה או למוסד שהמפלגה מיוצגת בו היא לכל חבר אחרי הצטרפות, שבה שילם החבר את דמי החבר כסדרם בתנאי אחד, זהי שהחבר חתם  שהוא מאמין ברעיונות האלה : אמונה באלוקים, האמונה שהתורה היא האמת, חסד, סבלנות, אהבת כל היהודים, שהם אנשים ישרים, אנשים אמתיים ומנסים לחיות את חייכם בהתאם לעקרונות ולמידות אלה ולהסכים לרעיונות בתקנון, זהי התנאי כדי לאפשר לחבר להיכנס להגרלה

ועידת המפלגה

24. בשנת הקמת מפלגת שמע 100 אנשים יבחרו בהגרלה ממייסדי המפלגה, כפי שהוגדרו בסעיפים 2-3 לעיל, הם חברי הוועידה הראשונה של המפלגה – בשנת הקמת מפלגה שמע ההגרלה הזו תתקיים ממייסדים או חברים רשומים במפלגה לפני התאריך 26.12.2019

24א. סמכויות הוועידה הראשונה הן אלו

24 ב. לבחור את יו”ר המפלגה

24 ג. הוועידה השנייה (מנקודה זו המכונה הוועידה) של המפלגה יבחרו בהגרלה ממייסדי המפלגה וחברים רשומים במפלגה לפני התאריך (השני בינואר 2020) 02.01.2020

25. יו”ר המפלגה, ישמש תמיד כיו”ר הוועידה, הן לוועידה הראשונה, והן לוועידות שיכוננו אחריה. במקרה של שיווין קולות בוועידה, יכריע קולו של יו”ר המפלגה
 26. יו”ר המפלגה, יהא רשאי להסמיך מי מטעמו, לעמוד במקומו באופן זמני, כיו”ר של אחת הוועידות,  ולהאציל לו את סמכויותיו מכח תקנון זה
27. וועידת המפלגה השנייה היא המוסד הדן בנושאים העקרוניים והשוטפים של המפלגה
28. סמכויות הוועידה הן אלו

28 א. לדון בכל נושא ועניין, אשר הנהלת המפלגה או יו”ר המפלגה יחליטו להעביר לדיון בפניה

29. להחליט על פקיעת כהונתה של הנהלת המפלגה, ברוב של שלושה רבעים מקולות צירי הוועידה. הוועידה רשאית לאצול את סמכותה להנהלת המפלגה, למעט בעניינים שבהם נקבע בתקנון, שאין לאצול את סמכותה, כולה או מקצתה

 30. הוועידה השנייה רשאית למנות ועדות מטעמה בנוגע לתחומים שונים. להחלטות הוועדות שימונו על-ידי הוועידה לא יהיה תוקף מחייב, והן תהוונה המלצות, אשר תובאנה בפני הנהלת המפלגה

 31. צירי הוועידות הבאות ייבחרו על-ידי הגרלה. הנהלת המפלגה תפרסם הודעה באתר האינטרנט של המפלגה, על מועד הבחירות לוועידה, וזאת לפחות 30 יום לפני מועד הבחירות לוועידת המפלגה בכפוף לסעיף 18 מהתקנון הזה

32. מועד הבחירות לוועידת המפלגה ייקבע על-ידי הנהלת המפלגה בהיוועצות עם יו”ר המפלגה

 33. כל חבר מפלגה אשר התחייב בכתב לקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, ולפעול לקידום מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה ובמצע המפלגה, וכפי שייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה ומוסדותיה ומשתדל בכנות אם סעיף 18 הנ”ל  יהא רשאי להודיע על מועמדותו בבחירות לוועידת המפלגה, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לוועדת הבחירות תוך 30 יום מיום פרסום ההודעה על קיומן של בחירות לוועידת המפלגה

 34. היו’ר המפלגה יבצע הגרלה לפי סעיף 18 לעיל מחברי שמע למנות 119 חברים, ותורכב באופן הבא:

 
  34 א. חברי הכנסת של המפלגה
34 ב. הנהלת המפלגה

34 ג. ראשי רשויות חברי המפלגה

 35. הנהלת או יו’ר המפלגה יקבע את דרך ואופן ביצוע ההגרלה לבחירות לוועידת המפלגה
 36. ביקש ציר וועידה להפסיק את חברותו בוועידה או שנבצר ממנו מלשמש כציר וועידה, יו”ר המפלגה יהא רשאי למנות במקומו צירי וועידה באופן זמני עד ההגרלה  מבין חברי המפלגה, בהיוועצות עם הנהלת המפלגה
 37. הוועידה תכונס לישיבות מן המניין על-ידי הנהלת המפלגה ועל-פי החלטתה, או על-פי בקשה שתופנה אל הנהלת המפלגה בחתימת למעלה מ-50% מחברי הוועידה; הוגשה בקשה כאמור בכתב להנהלת המפלגה מטעם למעלה מ-50% חברי הוועידה – תכנס הנהלת המפלגה את הוועידה תוך 30 יום מיום קבלת הבקשה האמורה
 38. ניתן לכנס את הוועידה אף לישיבות שאינן מן המניין ובאופן דחוף ומיד, על פי החלטה של הנהלת המפלגה או יו”ר המפלגה, וזאת בהתראה של לפחות 48 שעות מראש
 39. וועידת המפלגה תכונס על ידי הודעה שתשלח בכתב לכל חבר בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, ובה יצוינו יום, שעה, מקום וסדר יום לישיבה. לחלופין, ניתן לכנס את וועידת המפלגה על-ידי פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים
 40. ישיבות הוועידה תנוהלנה על-ידי יו”ר הוועידה, או על-ידי חבר הנהלה שהוסמך על-ידו

 41. הנהלת המפלגה תקבע את סדר יומה, מועדה ומקום קיומה של וועידת המפלגה

42. רשימת הנושאים על סדר היום של ישיבת הוועידה תיקבע על-ידי הנהלת המפלגה בישיבת הנהלה שתכונס על-ידי יו”ר המפלגה בסמוך לפני ישיבת הוועידה, או בפתח הישיבה על-פי אישור הוועידה. בכל מקרה, הנהלת המפלגה בהסכמת היו”ר תהא רשאית להוסיף ולהעלות כל נושא לדיון על סדר היום של ישיבת הוועידה

43. למעלה מ-50% מחברי הוועידה רשאים לדרוש מיו”ר הוועידה במסמך בכתב להעלות נושא לדיון בישיבת הוועידה, ויו”ר הוועידה יעלה את הנושא לדיון בישיבה הבאה של הוועידה, אולם יהא רשאי לדחות את מועד הדיון בנושא האמור לישיבה הבאה שלאחר מכן.

 44. בישיבות הוועידה מן המניין יימסר דיווח על פעולותיה של הנהלת המפלגה ועל פעולות ועדת הביקורת

45. החלטות וועידת המפלגה יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק דורש רוב אחר; היו הקולות שקולים, רשאי יו”ר המפלגה להכריע בהצבעה

ועדת הבחירות

48. 46. ההנהלה של המפלגה תשמש כועדת הבחירות להגרלה לוועידה. יועמ”ש המפלגה ישתתף – כמשקיף – בישיבות הנהלת המפלגה העוסקות בבחירות לוועידת המפלגה לעיל ולהלן: ועדת הבחירות))

47. התוצאות של ועדת הבחירות מבוסס על ההגרלה תתקבלנה פה אחד, ובהעדר הצבעה פה אחד, עמדת יושב הראש המפלגה תהווה תוצאות הוועדה

 48. ועדת הבחירות תהא אחראית לעריכת הבחירות לוועידה, ולשם כך תקבע את סדרי עבודתה, ואת כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים לאופן ביצוע הבחירות. לוועדת הבחירות יוקנו כל הסמכויות הנדרשות לצורך עריכת הבחירות, וזאת בתנאי שאינן מוקנות למוסד אחר של המפלגה. הוועדה תפרסם את החלטותיה בקרב חברי המפלגה באופן שתמצא לנכון

 49. ועדת הבחירות תכין ותנהל את ספר הבוחרים, שבו ייכללו שמות חברי המפלגה שכשרים להכלל בהגרלות. כל חבר מפלגה יהא רשאי לעיין בספר הבוחרים. הוועדה תקבע נהלי עיון, בירור וערעור על ספר הבוחרים, ותהא מוסמכת לשמוע את הערעורים על ספר הבוחרים ולהחליט בהם. החלטותיה של הוועדה בעניין ספר הבוחרים תהיינה סופיות

 50. מיד לאחר תוצאות ההגרלה תפרסם ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות באופן שתקבע

51. חבר מפלגה המבקש לערער על תוצאות הבחירות יהא רשאי להגיש ערעור בכתב לוועדת הבחירות תוך 3 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות. ועדת הבחירות תדון בערעור במועד מוקדם ככל האפשר, ותאפשר למי שעלול להיפגע מהחלטתה לטעון בפניה, במועד ובאופן שתקבע. במקרה של קבלת הערעור תהא ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את תוצאות הבחירות בהתאם. אם תהא הוועדה סבורה כי נפל פגם קיצוני בהליך הבחירות, תהא הוועדה מוסמכת להורות על פסילת הבחירות ועל עריכת בחירות חדשות, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו

 52. בית הדין של המפלגה לא ישמע ערעורים על החלטותיה של ועדת הבחירות ולא יהא מוסמך להתערב בהחלטותיה, למעט במקרים של חריגה מסמכותה או מנהלי עבודתה או במקרים של שיקולים זרים או ניגוד עניינים, או במקרה של פסילת בחירות כוללת

יו”ר המפלגה

 53. עם ייסודה של המפלגה ימנו החברים המייסדים את יו”ר המפלגה, אשר ייבחר על-ידם ברוב קולות להלן: “היו”ר המייסד”

 54. היו”ר המייסד יכהן עד תום תקופת כהונתה של הכנסת ה-24, או עד שיודיע על פרישה מתפקידו או עד שייבצר ממנו לכהן כיו”ר המפלגה, לפי המוקדם. עם סיום כהונתו של היו”ר המייסד ייערכו בחירות ליו”ר המפלגה, כמפורט בתקנון זה. היו”ר המייסד יהא רשאי להציג את מועמדותו בבחירות לתפקיד יו”ר המפלגה גם לאחר תום תקופת כהונתו כמפורט ברישא לסעיף זה

 55. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 59 לתקנון זה בנוגע לכהונתו של היו”ר המייסד, יו”ר המפלגה ייבחר על ידי וועידת המפלגה מבין חברי המפלגה לתקופה של 4 שנים, כמפורט בתקנון זה

.

56. תנאי הכשירות לתפקיד יו”ר המפלגה למעט היו”ר המייסד


 56 א. כשיר להיות ראש ממשלה על-פי חוק
 56 ב. 30 מבין חברי הוועידה תומכים במועמדותו על-פי הודעה בחתימות ידם

57. הבחירות ליו”ר המפלגה יהיו חשאיות ושוות, ויחולו עליהן הוראות פרק ב’ לחוק המפלגות, התשנ”ב-1992. הבחירות ייערכו כל 4 שנים, במועד שייקבע על-ידי הנהלת המפלגה, בהיוועצות עם היו”ר המכהן. הנהלת המפלגה תודיע לחברי הוועידה על מועד כינוס הוועידה לצורך עריכת הבחירות ליו”ר המפלגה בהודעה בכתב שתישלח לכל חבר וועידה לפחות 21 יום לפני מועד הבחירות ליו”ר המפלגה

58. כל חבר המפלגה הכשיר להיבחר לתפקיד יו”ר המפלגה על-פי הוראות תקנון זה יהא רשאי להודיע על מועמדותו לתפקיד בהודעה בכתב שתימסר להנהלת המפלגה תוך 7 ימים מיום ההודעה על עריכת בחירות לתפקיד יו”ר המפלגה

 59. חברי הוועידה המפלגה ייבחרו את יו”ר המפלגה מבין המועמדים לתפקיד בהצבעה ברוב קולות. אם תוצאת הבחירות תהא שאף אחד מהמועמדים לתפקיד יו”ר המפלגה לא קיבל לפחות 40% מהקולות, תכונס תוך 7 ימים ישיבה  נוספת, וייערך סיבוב שני, שבו יבחרו חברי הוועידה את יו”ר המפלגה מבין שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בסיבוב הראשון

60. יו”ר המפלגה עומד בראש המפלגה, ומתווה את מדיניותה ואת דרכי ניהולה

61. יו”ר המפלגה עומד בראש וועידת המפלגה ובראש הנהלת המפלגה

62. יו”ר המפלגה יוצב בראש רשימת המפלגה לכנסת, ויהיה מועמד המפלגה לכהונה כראש ממשלת ישראל

 63. יו”ר המפלגה יצהיר התוצאות של ההגרלות שהיא רשימת מועמדי המפלגה לכנסת מבין חברי המפלגה ואת סדר שיבוצם ברשימה

 64. יו”ר המפלגה יהא המוסד המוסמך להחליט על הצטרפות המפלגה כחברה בקואליציה

 65. ככל שנשיא המדינה יטיל על יו”ר המפלגה תפקיד הרכבת ממשלה לפי הקבוע בחוק יסוד: הממשלה, ינהל יו”ר המפלגה את המשא ומתן הקואליציוני בשם המפלגה, יקבע את הרכב הקואליציה, ימנה את השרים ואת סגני השרים, ויקבע את תפקידיהם בממשלתו. יו”ר המפלגה יהא רשאי להיוועץ ולהיעזר לשם כך באישים שונים על-פי שיקול דעתו

 66. בראשית כל שנה יהודית יציג יו”ר המפלגה או מי שיסמיך לכך בפני הסיעה את תקציב הפעולות השנתי של המפלגה

67. יו”ר המפלגה יקבע את בא כוח המפלגה וממלא מקומו לעניין סעיף 19ב לחוק המפלגות, התשנ”ב-1992

68. יו”ר המפלגה ימנה את חברי הנהלת המפלגה כתוצאה ההגרלה, ויהא רשאי להעביר חבר הנהלה מתפקידו אם היו”ר סבור כי הוא פעל בניגוד למדיניותה של הנהלת המפלגה או בניגוד להחלטותיה או בניגוד להוראות תקנון זה

  69. יו”ר המפלגה ימנה את יו”ר מטה הבחירות בבחירות שבהן מתמודדים המפלגה או חבריה, בהיוועצות עם הנהלת המפלגה

  70. יו”ר המפלגה ימנה את דובר המפלגה

 71. יו”ר המפלגה ימנה את באי כוחה של המפלגה ואת יועציה המשפטיים

72. יו”ר המפלגה ימנה את גזבר המפלגה

 73. יו”ר המפלגה ימנה את מורשה החתימה בשם המפלגה

 74. יו”ר המפלגה רשאי להביא הצעת החלטה מטעמו לכל מוסד או ועדה של המפלגה בכל עת; הצעה מטעם יו”ר המפלגה תובא להצבעת המוסד הרלוונטי במפלגה בהזדמנות הראשונה (ולכל המאוחר בתוך 30 יום), אלא אם החליט יו”ר המפלגה לדחות את ההצבעה.

 75. הודיע יו”ר המפלגה על פרישה מתפקידו או שלפי קביעת בית הדין נבצר ממנו למלא את תפקידו דרך קבע, יתקיימו בחירות מיוחדות לראשות המפלגה בתוך 90 יום מהמועד בו תופסק כהונת היו”ר; ממלא מקום זמני ליו”ר המפלגה ימונה עד לבחירת יו”ר מפלגה חדש, וזאת בישיבת וועידה דחופה שתכונס מיד עם היוודע דבר נבצרותו של יו”ר המפלגה. ממלא המקום הזמני שייבחר על-ידי וועידת המפלגה לא יהיה רשאי להתמודד על ראשות המפלגה בבחירות מיוחדות אלה, ולא יהיה מועמד מטעם המפלגה לראשות הממשלה;

מן הטעם ובתקופת הנבצרות הזמנית, יתכן מצב חריג ובו הנהלת המפלגה תמנה 5 חברים בלבד, ועל כן,  בתקופה זאת בלבד, ואך במידה והנהלת המפלגה תמנה 5  חברים,

 76. מקום בו נבצר מיו”ר המפלגה למלא באופן זמני את תפקידו, תבחר הנהלת המפלגה ממלא מקום לתקופה שתיקבע על-ידה, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שנה; בתום התקופה תתקיימנה בחירות מיוחדות לראשות המפלגה.

 77. בכל עניין בו לא נתונה הסמכות למי ממוסדות המפלגה, ליו”ר המפלגה תהא סמכות שיורית להכריע בו

הנהלת המפלגה

 78. הנהלת המפלגה תנהל את ענייניה של המפלגה, תהא מוסמכת לקבל בשמה כל החלטה ולבצע כל פעולה בכפוף לכל דין, ויהיו מסורות לה כל הסמכויות הדרושות לניהול המפלגה, למעט הסמכויות שנקבעו בתקנון זה ליו”ר המפלגה, לוועידת המפלגה, לבית הדין ולוועדת הביקורת

 79. במקרים בהם לא נקבעה בתקנון זה סמכותו של יו”ר המפלגה למנות בעלי תפקידים, תבחר הנהלת המפלגה מבין חברי המפלגה את בעלי התפקידים שייצגו את המפלגה, בהיוועצות עם יו”ר המפלגה.

 80. הנהלת המפלגה תהא אחראית על הניהול החשבונאי של המפלגה, שירוכז בידי גזבר המפלגה, תוך שמירה על כללי מינהל תקין בהתאם להוראות הדין ולהנחיות מבקר המדינה

 81. ככל שתמצא לנכון, תנסח הנהלת המפלגה את הקוד האתי של המפלגה, ותכניס בו שינויים במידת הצורך

 82. הנהלת המפלגה תבצע הגרלה לבחור את נשיא בית הדין ואת חברי בית הדין של המפלגה (הרשימה עשויה מערכי דין שחברי שמע), שיכללו יחד עם נשיא בית הדין לפחות 3 דיינים

נשיא בית הדין יהא עורך דין בעל ותק ארוך, ויתר הדיינים יהיו עורכי דין בעלי ותק

 83. חבר הנהלת המפלגה יהיה מרשימת המפלגה לכנסת (רשימת ה 120 )

 84. חברי ההנהלה יהיו ה 4 אנשים הראשונים שנבחרו מההגרלה לוועידת המפלגה והיו’ר, והוא יהא רשאי להחליף את חבריה אם הוא סבור כי אינם ממלאים את תפקידם כנדרש לטובת המפלגה, על-פי שיקול דעתו; מספרם של חברי ההנהלה יהא מספר אי זוגי, אשר לא יפחת מ-5

 85. ההנהלה תהא רשאית לצרף אליה חברי הנהלה נוספים, באישור יו”ר המפלגה

 86. וועידת המפלגה רשאית להחליט על פקיעת כהונתה של ההנהלה ברוב של שלשה רבעים מהקולות, ואז יפעל יו”ר המפלגה באופן מיידי למינוי הנהלה חדשה

 87. יו”ר המפלגה ישמש כיו”ר הנהלת המפלגה, וכחבר מן המניין בה

 88. יו”ר המפלגה רשאי להסדיר את מועדי ישיבותיה של ההנהלה, אופן זימונן, המניין הדרוש להן, הנושאים שעל סדר יומן ודרך ניהולן, וכן כל נושא אחר הנוגע לפעילותה של הנהלת המפלגה. ישיבות ההנהלה תתקיימנה בנוכחות רוב חברי ההנהלה, ובכלל זה יו”ר המפלגה או מי מטעמו. ישיבותיה של הנהלת המפלגה ינוהלו על-ידי יו”ר המפלגה. יו”ר המפלגה יהא רשאי לאצול את סמכויותיו אלה לאחד מחברי הנהלת המפלגה על-פי הודעה בכתב

 89. החלטותיה של הנהלת המפלגה יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, ליו”ר המפלגה או למי שיו”ר המפלגה אצל לו את סמכותו תינתן זכות הכרעה

 90. החלטת ההנהלה יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה, וזאת באמצעות משאל טלפוני, באמצעות הצבעה בפקס, או בדרך אחרת אותה יקבע יו”ר המפלגה

 91. אישור שיתוף פעולה עם מפלגות או גופים אחרים לרבות התמודדות ברשימה משותפת לכנסת או לרשויות המקומיות יהיו בסמכותו של יו”ר המפלגה, אשר ייוועץ בעניין זה עם הנהלת המפלגה

 92. המפלגה רשאית, בהחלטת ההנהלה, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדר ניהול ענייניהם

ועדת הביקורת

 93. הנהלת המפלגה, תבחר דרך הגרלה את וועדת הביקורת של המפלגה. הוועדה תהא בת שלושה חברים, בראש הוועדה יעמוד עורך דין

 94. חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים להסתייע באנשי מקצוע נוספים לצורך עריכת הביקורת

 95. חברי ועדת הביקורת לא ימלאו כל תפקיד אחר במפלגה, ולא יהיו מועמדים מטעמה ברשימת הבחירות לכנסת או לכל תפקיד אחר

 96. חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים להשתתף כמשקיפים בישיבות הוועידה ובישיבות הנהלת המפלגה

 97. סמכויותיה של ועדת הביקורת יכללו ביקורת על מינהל תקין וטוהר מידות במוסדות המפלגה; ביקורת על הפעולות הכספיות של המפלגה; מילוי אחר הוראות הדין והוראות מבקר המדינה בנוגע לניהול כספי מפלגה; ונושאים שיופנו לבדיקת הוועדה על-ידי הנהלת המפלגה או יו”ר המפלגה

 98. ועדת הביקורת תקבע מדי שנה את תוכנית הביקורת השנתית, את הנושאים העומדים לביקורת ואת דרכי הבדיקה

 99. ועדת הביקורת תגיש להנהלת המפלגה דו”ח על פעילותה אחת לשנה לפחות; הנהלת המפלגה תדון בדו”ח של ועדת הביקורת, ותדווח לוועידת המפלגה בישיבת הוועידה הבאה מהם עיקרי תוכנו של דו”ח, מהן מסקנותיה של ההנהלה ומהן המלצותיה בעקבות דו”ח הביקורת, ככל שישנן.

 100. ועדת הביקורת תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה או על-פי בקשת הנהלת המפלגה או יו”ר המפלגה, לפרסם דו”חות ביקורת בנושאים מסוימים, נוסף על הדו”ח השנתי

 101. גורם הרואה עצמו נפגע מהמלצות ועדת הביקורת או ממסקנותיה יהא רשאי לערער עליהן לבית הדין, תוך 30 יום מיום פרסום דו”ח הביקורת. המלצות ועדת הביקורת שעליהן הוגש ערעור לא ייושמו עד מועד מתן החלטת בית הדין בערעור. החלטת בית הדין בערעור תהא סופית

בית הדין

 102. בית הדין של המפלגה הוא המוסד השיפוטי המוסמך לדון בכל עניין הנוגע למפלגה, למוסדות המפלגה ולחברי המפלגה בכשירותם כחברים בה, בקיום הוראותיו של תקנון המפלגה ובקיום החלטותיהם של המוסדות המוסמכים של המפלגה

 103. בית הדין של המפלגה יהא מוסמך להכריע במחלוקות הקשורות לענייני המפלגה, בין כל גורם במפלגה (חברי מפלגה או מוסדותיה) לבין כל גורם אחר – בין החברים לבין עצמם, בין מוסדות המפלגה לבין עצמם ובין החברים לבין מוסדות המפלגה. בנוסף, בית הדין יהא מוסמך לדון בערעורים בנוגע לבחירות למוסדות המפלגה למעט לוועידת המפלגה, בערעורים על החלטות ועדת הבחירות במקרים המנויים בסעיף 54 לתקנון זה, וכן בעתירות בנושאים של סיום תפקיד או כהונה במוסדות המפלגה והוצאת חברים מהמפלגה

 104. כל חברי המפלגה ומוסדותיה כפופים להחלטות בית הדין

 105. בית הדין ידון בענייני המפלגה על-פי החוק, על-פי תקנון זה ועל-פי עקרונות צדק, בהתחשב בטובת המפלגה, ובמטרותיה

 106. חברי בית הדין לא ימלאו כל תפקיד אחר במפלגה, ולא יהיו מועמדים מטעמה ברשימת הבחירות לכנסת או לכל תפקיד אחר. חברי בית הדין יימנעו מכל ניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, בין תפקידם בבית הדין לבין עניינם האישי או עניינו של קרוב משפחה, או בנוגע לעניינו של מי שמצוי עמם בקשר עסקי. חבר בית הדין, אשר במהלך מילוי תפקידו נוצר ניגוד עניינים בינו לבין אדם אחר, יצהיר על-כך בכתב וימסור את הצהרתו להנהלת המפלגה. חבר בית דין זה לא יהא חלק ממותב הדן בעניינו של אותו אדם עמו נוצר ניגוד העניינים האמור

107. כהונתו של חבר בית הדין תפקע אם נבצר ממנו למלא את תפקידו, או אם הודיע בכתב על רצונו להשתחרר מתפקידו, או אם חדל להיות חבר מפלגה, או אם הועבר מתפקידו על-פי החלטת מרכז המפלגה

108. בית הדין של המפלגה ינהל את דיוניו בהרכב של דן יחיד, אשר ימונה לצורך דיון בעניין מסוים על-ידי נשיא בית הדין

109. נשיא בית הדין העליון, רשאי, אם מצא טעמים ראויים לכך, להורות כי נושא שבא בפני בית הדין ידון בהרכב של שלושה דיינים, כאשר ראש ההרכב יהא נשיא בית הדין העליון, או מי שמינה לכך

 110. בית הדין יהיה מוסמך לפסוק את הסעדים הבאים
 110 א. להורות על הוצאתו של חבר מהמפלגה או על השעייתו ממנה, על-פי המפורט בתקנון זה
 110 ב. להורות על הפסקת כהונתו של חבר מפלגה במוסד ממוסדות המפלגה או על השעייתו הזמנית מכהונה זו
 110 ג. להטיל על חבר המפלגה קנס כספי לטובת קופת המפלגה
 110 ד. לפסוק את הוצאות הדיון
 110 ה. ליתן כל סעד אחר אשר בית הדין ימצא לנכון וראוי בנסיבות העניין, ואשר אין מניעה לתיתוג על-פי דין.

 111. בהתמלא התנאים המפורטים בתקנון זה, ולבקשת יו”ר המפלגה או הנהלת המפלגה, יהא בית הדין של המפלגה מוסמך לפסוק ולהורות על העניינים הבאים: הוצאתו של חבר מהמפלגה; השעייתו לתקופה קצובה על-פי שיקול דעת בית הדין; הפסקת מילוי תפקידו כנציג המפלגה במוסדות המפלגה; הפסקת כהונתו בגוף אליו מונה  מטעם המפלגה

ואלו התנאים הנדרשים לצורך נקיטת צעדים אלה, אשר די במילוי אחד מהם על-מנת להקים את סמכות בית הדין בנוגע לעניינים המנויים לעיל בסעיף זה


 111 א. חדל להתקיים בעניינו של החבר אחד (או יותר) מהתנאים המנויים בסעיף 1 לתקנון זה
 111 ב. חבר המפלגה פעל בניגוד למטרות המפלגה או בניגוד למדיניותה, כפי שנקבעה על-ידי מוסדות המפלגה
 111 ג. חבר המפלגה פעל או פועל באופן הפוגע במפלגה או במוסדותיה
 111 ד. חבר המפלגה פעל בבחירות נגד רשימת המפלגה או שפעל בעד רשימת מועמדים אחרת
 111 ה. חבר המפלגה הפר הוראה בתקנון או החלטה של אחד ממוסדות המפלגה, לאחר שהוזהר טרם נקיטת ההליכים נגדו

 112. חבר מפלגה המכהן כחבר כנסת יוצא מן המפלגה, יושעה ממנה או יפרוש מתפקידו, אם בית הדין פסק לגביו כי


 . 112 א. הוא פעל בניגוד למשמעת המוטלת על חברי הסיעה בכנסת בעניינים מהותיים, כגון בנושאי מינוי ממשלה, הרכבה ושריה; תקציב; חוקי יסוד; הצבעות אמון ואי אמון בממשלה; עמדת המפלגה באשר להסכמים מדיניים, ועוד
 112 ב. הוא הפר את החלטות המפלגה בכך שנהג בניגוד להחלטות המפלגה מבלי לקבל אישור מפורש לכך מטעם יו”ר המפלגה או הנהלתה

113. לעניין סעיפים 111 ו – 112 סנקציות כנגד חבר מפלגה לא תינקטנה מבלי שניתנה לו הזדמנות סבירה והוגנת להשמיע את טענותיו בפני בית הדין בכתב או בעל-פה לפי החלטת המותב בנסיבות העניין, אלא אם כן ויתר חבר המפלגה על זכותו להשמיע את טענותיו

 114. כל חבר מפלגה יהא רשאי לפנות לבית הדין בנוגע לעניינים המצויים בתחום סמכותו, באמצעות עתירה בכתב, שתוגש לבית הדין בשלושה העתקים. העותר ימציא את כתב העתירה לחבר המפלגה או למוסד המפלגה שנגדו הוגשה העתירה, וזאת מיד לאחר הגשתה. מגיש העתירה יכונה “העותר” והחבר או הגוף שנגדו הוגשה העתירה יכונה המשיב

 115. הנהלת המפלגה תהא רשאית להתנות את הגשת העתירה בתשלום אגרה לקופת המפלגה בסכום שייקבע על-ידי הנהלת המפלגה

 116. בית הדין יהא רשאי לדון בעתירה המוגשת בפניו בדיון במעמד הצדדים או על-פי כתבי טענות ומסמכים בכתב, על-פי שיקול דעתו. בכל מקרה, בית הדין ייתן את החלטותיו רק לאחר שיוצגו בפני המשיב שעניינו נדון בפניו הטענות המועלות כלפיו, ויתאפשר לו להשמיע את טענותיו, בעל-פה או בכתב על-פי שיקול דעתו של בית הדין; הימנעותו של המשיב שעניינו נדון בפני בית הדין מלעשות שימוש בזכות הטיעון בתנאים שיקבע בית הדין כאמור, תיחשב כוויתור על זכות זו

 117. החלטות בית הדין תהיינה סופיות ומחייבות, אלא אם הורה בית הדין אחרת, אולם לא יהא בהן כדי למנוע דיון בנושא מסוים בוועידת המפלגה או כדי למנוע שינוי של תקנון המפלגה.

 118. יתר סדרי הדין של הדיונים בפני בית הדין ייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה, בהתייעצות עם נשיא בית הדין

 119. אין בסמכויות בית הדין כדי להקנות לו מעמד בקביעת מדיניות המפלגה או בהתערבות בהחלטות עקרוניות של מוסדות המפלגה

הסיעה בכנסת

 120. הסיעה בכנסת תורכב מהנבחרים ברשימת המפלגה לכנסת מההגרלה של ה 119 חברי המפלגה פלוס היו’ר. על החברים בממשלה מטעם המפלגה שאינם חברי כנסת יחולו החובות החלות על חברי הסיעה

 121. יו”ר המפלגה יעמוד בראש הסיעה בכנסת. דיוני הסיעה והנהלתה ינוהלו על-ידי יו”ר הסיעה או מי שימונה מטעמו

 122. יו”ר המפלגה יבחר דרך הגרלה מועמדים לתפקיד סגן יו”ר הכנסת, חברי ועדות הכנסת ויו”ר ועדה מוועדות הכנסת

 123. כל נושא העומד לדיון בכנסת יובא לדיון בסיעה, על-פי שיקול דעתו של יו”ר המפלגה

 124. חבר הסיעה יפעל על-פי החלטות הסיעה; חברים המהווים מחצית מחברי הסיעה רשאים לבקש דיון בהנהלת המפלגה, בנושא עקרוני בעל חשיבות מיוחדת שבו התגלעו חילוקי דעות עקרוניים בינם לבין הסיעה, וזאת בבקשה בכתב חתומה על-ידי המבקשים

 125. הסיעה בכנסת תפעל בהתאם להחלטות ההנהלה וועידת המפלגה. במקרה של מחלוקת בסיעה, תכריע דעתו של יו”ר המפלגה

 126. מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתקנון זה, חבר סיעה אשר פעל בניגוד להחלטות של הנהלת המפלגה  או הוועידה, מבלי שקיבל לכך אישור מראש מאת הגוף שקיבל את ההחלטה או מיו”ר המפלגה, לא יהיה רשאי להתמודד בבחירות הבאות לאחר מכן לוועידת המפלגה, וכן יהא כפוף לאמור בסעיף 116 לתקנון זה

 127. התעוררה מחלוקת עובדתית בשאלה האם הפר חבר הכנסת את חובתו כאמור בסעיף 130 לעיל, יכריע בשאלה העובדתית בית הדין של המפלגה כאמור בתקנון זה כללי

128. הנהלת המפלגה תהא רשאית להחליט על הקמת סניפים של המפלגה ברחבי הארץ, לאחר היוועצות עם יו”ר המפלגה ובאישורו. במקרה זה הנהלת המפלגה תנסח מנגנון מוצע בנוגע להקמת הסניפים, לאופן ניהולם ולכללים החלים עליהם, ותעבירו לאישורו של יו”ר המפלגה. הנוסח המאושר של המנגנון החל בנוגע לסניפי המפלגה יובא בפני חברי הוועידה בישיבת וועידה שתכונס לשם כך, ובכפוף לאישורם של חברי הוועידה יוכנסו השינויים המחויבים לתקנון המפלגה, ככל שיהא צורך

 129. התקיימה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הדין או הוראות מבקר המדינה, יגברו הוראות אלה על הוראות התקנון

 130. וועידת המפלגה והנהלת המפלגה ינהלו פרוטוקול מישיבותיהם והחלטותיהם. הפרוטוקולים יישמרו במשרדי הנהלת המפלגה, ויהיו פתוחים לעיון החברים במפלגה על-פי פנייה בכתב ובתיאום מראש עם מנכ”ל המפלגה

 131. ההצבעות במוסדות המפלגה ייעשו על-פי רוב קולות, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה

132. נבצר מבעל תפקיד במוסדות המפלגה, למעט יו”ר המפלגה, למלא את תפקידו, או הודיע בעל תפקיד במוסדות המפלגה על סיום תפקידו, יהא יו”ר המפלגה רשאי למנות לו ממלא מקום זמני עד שייבחר או ימונה, לפי העניין, חבר אחד לתפקיד